Au (kogumis-)tööle! / Слава (собирательскому) труду!

 

Au (kogumis-)tööle! Migratsioon Eestisse nõukogude perioodil. Eesti venekeelse elanikkonna elud ja lood

Harjumaa Muuseum ja SA Narva Muuseum koguvad eluloolisi mälestusi Harjumaal ja Ida-Virumaal elava venekeelse elanikkonna ajaloo ja eluolu kohta.

Pärast II maailmasõda muutus Eesti rahvuslik koosseis märgatavalt. Seoses uute tööstusharude rajamisega rändas Eestisse suur hulk erinevaid rahvusi üle terve tollase Nõukogude Liidu, kuid põhjused ja motiivid olid inimestel erinevad. Venekeelse elanikkonna näol on tegemist suurima rahvusvähemusega Eestis, kelle siiatuleku motiive, kohanemist uuel asukohamaal ja muutusi üleminekuperioodil eluloolisest aspektist lähtuvalt uuritud või kajastatud väga palju ei ole.

Küsimustik koosneb kolmest teemast, millele palume Teil võimalikult täpselt vastata. Sõnastus on vaba ja etteantud küsimused abistavad ehk mõtete koondamist ega eelda sõna-sõnalt järgimist. Kui Teil leidub Eestisse tuleku teemaga seotud fotosid, palume need kaastööle lisada (digifotod elektrooniliselt) või võtta meiega ühendust, et saaksime võimalusel koopiad teha.
Täname kaastöö eest!

KÜSIMUSTIK

 

Слава (собирательскому) труду! Миграция в Эстонию в советский период. Истории из жизни русскоязычного населения Эстонии.

Музей Харьюмаа и ЦУ Нарвский музей собирают биографические воспоминания русскоязычного населения, проживающего в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

После Второй мировой войны национальный состав населения Эстонии заметно изменился. Индустриализация повлекла за собой масштабную иммиграцию промышленных рабочих из других частей СССР, но причины переезда у всех были разные. Русскоязычное население — самое многочисленное национальное меньшинство Эстонии, тем не менее биографический аспект мотивов иммиграции и адаптации в новой стране, а также изменения в переходный период не были достаточно изучены и отображены.

Опросник состоит из трех тем, на вопросы просим ответить с максимальной точностью. Изложение в свободной форме, заданные вопросы помогут собраться с мыслями и рассказать историю последовательно. Если у Вас есть фотографии, связанные с приездом в Эстонию, просим приложить их (в электронном виде) или связаться с нами, чтобы мы могли сделать копии.

Благодарим за сотрудничество!

АНКЕТА

  Maxx Williams Jersey