Au (kogumis-)tööle! KÜSIMUSLEHT

Vastaja isikuandmed:
Ees- ja perekonnanimi (võib jääda ka anonüümseks, sel juhul märkige sugu)
Sünniaeg ja –koht
Haridus, eriala
Elukoht

Eestisse tulemine

1. Kirjeldage elu enne Eestisse tulemist. Kus Te sündinud olete? Milline oli Teie lapsepõlv? Milline oli õpingute periood? Kes olid Teie vanemad, millega nad tegelesid? Millega Te ise tegelesite?

2. Kuidas ja mis asjaoludel tekkis otsus Eestisse tulla? Mis aastal? Mida siiatuleku otsuse langetamisel silmas pidite pidama? Kes maha jäid? Milline oli nende suhtumine siia tulemisse? Kas tulite Eestisse üksi?

3. Milliseid ettevalmistusi tegite Eestisse tulemiseks (nt dokumentatsioon, taustainfo uurimine, kinnisvara müük, paberimajandus jne)? Mida Eestisse tulles kaasa võtsite? Millised olulised asjad maha jäid? Millised lood meenuvad äratulemisega? Mil moel Eestisse tulite? Millised lood meenuvad teekonna osas?

Kohanemine Eestis

4. Millised muljed olid Eestisse saabudes? Kas teil oli varasem ettekujutus Eestist? Mille poolest erines Eesti päritolukohast? Kas ettekujutus vastas reaalsusele ning kui jah, siis mis osas? Mis meeldis ja mis mitte? Miks? Kuidas on muljed Eestist aja jooksul muutunud?

5. Kuidas toimus kohanemisprotsess? Millised raskused olid kohanemisel? Kuidas kohalikud inimesed teid vastu võtsid? Kuidas arenes teie sõprusringkond?

6. Kus Te Eestis tööle hakkasite? Kuidas selle töö saite? Milles töö seisnes? Millise mulje kolleegid jätsid? Kuidas Teisse endasse suhtuti?

7. Kas õppisite eesti keelt? Kui ei, siis miks? Milline on Teie praegune kodukeel? Kas räägite ka päritolumaa keeles (mitte vene päritolu puhul)?

8. Kuidas hoidsite kontakti lähedastega päritolumaal? Milliseid kanaleid pidi suhtlesite? Kas olete kodukohta ka veel hiljem külastanud?

Muudatuste aeg

9. Rääkige Gorbatšovi võimule tulekust ja muutustest, mis siis toimusid. Glastnosti aeg. Millal ja kuidas tunnetasite muudatusi Eestis? Kuidas see teile mõjus? Kirjeldage seda aega.

10. Kuidas suhtusite Eesti eemaldumisesse NSVL-st ja iseseisvusesse?

11. Milliseid olulisi muudatusi see areng teie igapäevaellu ja sotsiaalsesse staatusesse kaasa tõi? Kuidas suhtusite eesti keele oskuse nõude ilmumisse?
12. Kuidas on Teie elu mõjutanud Eesti liitumine Euroopa Liiduga?

13. Kuidas hindate oma tänaseid võimalusi Eesti ühiskonnas ja millised on teie suhted eestlastega? Jimmy Howard Authentic Jersey