Harjumaa Muuseumi arengukava aastateks 2018-2021

Missioon

Harjumaa Muuseum on maakonna vaimse ja materiaalse pärandi hoidja ning väärtustaja,

pärandiga seotud ajakohaste teemade tõstataja ja laiahaardelise koostöö eestvedaja. Harjumaa pärandiga seotud näituste, ürituste ja kursuste läbiviija. Harjumaa Muuseum on ainus kogu Harjumaa pärandile pühendatud muuseum.

 

Visioon

Harjumaa Muuseumi tegevus maakonna pärandi hoidjana on aktiivne ja tulevikku suunatud. Muuseum pöörab lisaks enda kogude hoidmisele, säilitamisele ja tutvustamisele tähelepanu kogu Harjumaa kultuuripärandile ja selle tutvustamisele. Rõhk on inimeste igapäevases elukeskkonnas olevate väärtuste teadvustamisel, kuna neid ei pruugita teadmatusest tähele panna või väärtuseks pidada. Harjumaa Muuseumi filiaalis Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis on rõhk Amandus Adamsoni elul ja töödel, temaga seotud kunstialade tutvustamisel ja õpetamisel.

Muuseum tõstab esile nii Eestis kui laiemalt kõne all olevaid ja pärandihoiuga seotud

aktuaalseid teemasid ning teeb seda Harju maakonna näitel kohalikke eripärasid arvestades.

Kaasamõtlemis- ja tegutsemisvõimalust pakutakse erinevatele vanuse- ning huvirühmadele nii

Harjumaa Muuseumis ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis kohapeal kui ka väljaspool.

Harjumaa Muuseumi tegevus põhineb tema enda töötajate või teiste uurijate häid akadeemilisi

tavasid järgivatel uurimustel ning koostööl maakonnas tegutsevate teiste muuseumidega,

seltside ja ühendustega, aga ka kolleegide ja partneritega piiri tagant.

 

Väärtused

 • Kvaliteet

Harjumaa Muuseum väljastab teaduslikult põhjendatud, usaldusväärset ja kontrollitud infot.

Muuseum panustab külastajasõbraliku keskkonna ning motiveeriva töökeskkonna loomisse,

kvaliteetsete teenuste ja positiivse külastajakogemuse pakkumisse.

 • Mõistetavus

Harjumaa Muuseum suudab teadusuuringute tulemusi ning pärandit mõjutavaid protsesse

näitlikustada, mitmest vaatenurgast selgitada ja reaalse eluga siduda, teha käegakatsutavaks.

 • Koostöövõimekus

Harjumaa Muuseum algatab koostööd eesmärkide saavutamiseks, täidab endale võetud

ülesandeid ja aitab koostöö õnnestumisele igakülgselt kaasa.

 • Tulevikule suunatus

Harjumaa Muuseum teadvustab avalikkusele oma tegevuse ja sõnumite kaudu pärandit kui

olemasolevat lähtekohta uue elujõulise elukeskkonna kavandamisel, loomisel ja igapäevaelu

kujundamisel. Muuseum hoiab ennast kursis nii maailmas, Läänemere piirkonnas, Eestis kui

Harjumaal pärandiga seotud valdkondades toimuvaga.

 

Kajastus teistes arengukavades

Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava 2018-2021

 • Kultuuripoliitika eesmärgiks on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ning luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ja mitmekesise kultuuriruumi arenguks ning kultuuris osalemiseks.
 • Tagatud on Eesti rikkaliku vaimse ja materiaalse kultuuripärandi, sh kultuuriväärtusliku keskkonna ning eriilmeliste piirkondlike kultuuriruumide elujõulisus ja säilimine järeltulevatele põlvedele.
 • Aastaks 2020 on Eesti jaoks olulised kultuuriväärtused digitaalsena kättesaadavad.

Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020

 • Muuseumide eesmärk on kujuneda kaasaja ootustele ja vajadustele vastavateks mäluasutusteks, mis siinse kultuuripärandi kogumise, hoidmise ja uurimise kõrval panustavad haridustegevusse ning on samas elamuste pakkujateks nii kodu- kui ka välismaistele külastajatele, kasvatades seeläbi Eesti kui kultuuriturismi sihtpunkti populaarsust.
 • Haridusvaldkonna korraldamisel tuleb arvestada, et kultuuris osalejate järelkasvu tagamiseks on oluline alustada kultuurialaste teadmiste ja oskuste omandamisega juba varases eas. Selleks tuleb riigi ja kohalike omavalitsuste koostöös luua võimalusi kogu hariduses, sh huvihariduses ja huvitegevuses. Samuti on nii formaalses kui mitteformaalses hariduses olulisel kohal loovusõpe ja funktsionaalse lugemisoskuse arendamine. Kultuuriasutustel on hariduslike programmide ja tegevuste elluviimisel oluline roll formaalse hariduse mitmekesistamisel ja rikastamisel, mistõttu peab riik oluliseks kultuuriasutuste kaasamist õppekavade ettevalmistamisel ja täitmisel.
 • Riiklik prioriteet on kultuuripärandi väärtustamine terviklikult – vaimne ja aineline pärand ei ole lahutatud ning kultuurimälestiste objektipõhine kaitse on laienenud keskkonna ja konteksti väärtustamisele. Muinsuskaitse valdkonda mõistetakse lisaks kultuuri järjepidevuse hoidmisele ka säästva arengu osana ja majandusliku eelisena, sh kultuuriturismi olulise osana.
 • Riik toetab muuseumidesse kogutud teadmiste lahtimõtestamist ning avalikku kasutusse toomist, muuhulgas läbi kaasaegsete e-lahenduste ja kogude digiteerimise. Toimub muuseumikogude analüüs eesmärgiga, et eri muuseumide kogud moodustaksid üksteist täiendava kultuuriväärtusliku kogumi. Kogumistegevus on mõtestatud ja järjepidev. Museaale hoitakse nende pikaajalist säilimist tagavates tingimustes.

Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia

 • Dokument peab strateegilise suunana oluliseks Läänemere piirkonna atraktiivsuse suurendamist ning inimestevaheliste suhete tihendamist hariduse ja turismi valdkonna meetmete abil.

Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025

 • Harju maakond sihtkohana on kinnistanud olemasolevaid turge ja saavutanud suurema atraktiivsuse uutel turgudel.
 • Harjumaa tugevus peitub eelkõige rikkalikus loodus- ja kultuuriressursis. Tallinn on Harjumaa siseturismi olulisim sihturg. Selles osas tuleb parandada muukeelsele elanikkonnale suunatud teavitust ja turundust. Kasutamata potentsiaali on ka peredele suunatud vaba aja teenuste ja toodete pakkumisel.
 • Muuseumidel on kindel osa Harjumaa kultuuriturismis. Muuseumide eksponaadid, atraktiivsed püsiekspositsioonid ja näitused ning koostöös valminud teemamarsruudid aitavad väliskülalisel leida tee Harjumaa kultuuriväärtuste juurde.

Keila linna arengukava aastani 2020

 • Eesmärk: rahvuskultuuri traditsioone, ajalugu ja kultuuripärandit tundvad ning väärtustavad elanikud.
 • Keila on kultuuriüritustepaigana vähe tuntud, sageli eelistatakse mõisakomplekse või Tallinnat. Koostöös juba väljakujunenud kultuurisündmuste organiseerijatega võiks Keila olla üks PÖFFi või Jazzkaare toimumispaiku. See tõstaks nii Keila mainet, elavdaks teenindusega tegelevat väikeettevõtlust kui ka paneks aluse uuele traditsioonile ja tõstaks kogukondliku ühtekuuluvustunnet. Vaja oleks ehitada vabaõhulava ja olmeruumid.
 • Jätkusuutlik ajaloo- ja kultuuripärandit väärtustav intelligentsete ürituste traditsioon.
 • Turismi valdkonna arendamise peamised eesmärgid on aidata kaasa Keila kui turismisihtkoha väljakujundamisele, arendada järjepidevalt kohalikke turismiteenuseid ja aidata kaasa turismitoodete väljatöötamisele ning Keila kujundamisele Lääne-Harju maakonna ja Keila jõe piirkonna turismiteabekeskuseks.
 • Harjumaa Muuseum koos 13. sajandist pärit vasallilinnusega pakub ülevaadet Harjumaa minevikust ja kultuuriloost. Riiklikult finantseeritava maakonnamuuseumina* juhendab muuseum Harjumaal tegutsevaid väikemuuseume. Muuseum korraldab ajaloohuvilistele õpilastele võimalust osalemiseks muuseumitundides ja -programmides. Tegevust pakutakse kogu õppeaasta jooksul. Huvi korral on programmid kohaldatavad eri vanuserühmadele. Interaktiivne programm – Rahvakalendri tähtpäevad, ergutab lapsi mõtlema traditsioonidele, nende püsimisele ja tähtsusele. Programm viiakse läbi oktoobrist aprillini üks kord kuus ja igas tunnis antakse ülevaade rahvakalendri tähtpäevadest kuu aja kestel. Läbi mängulise tegevuse saavad mõistetavaks käsud-keelud ja rituaalid, mis meie esivanemate igapäevaelus olulisel kohal olid.

* Keila Linna arengukava on koostatud ajal kui Harjumaa Muuseum oli veel riigimuuseum.

HETKEOLUKORD

Põhiandmete ülevaade

Harjumaa Muuseum on rajatud 1988. aastal ja paikneb endises Keila mõisas, 2005. aastast kuulub Harjumaa Muusemi juurde ka Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum Paldiskis.

Alates 1.06.2017 on Harjumaa Muuseum Keila linna allasutus. Eelarve 1.06.2017-31.12.2017 oli 100 930 eurot, kavandatud eelarve  2018. aastaks on 262 093 eurot.

 1. a lõpu seisuga kuulub Harjumaa Muuseumi koosseisu 12 töökohta: direktor, peavarahoidja, 2 fondihoidjat, teadur, muuseumipedagoog, filiaali juhataja, filiaali projektijuht, 2 poole kohaga klienditeenindajat ning 2 poole kohaga majahoidjat.

Meie tugevused

 1. Stereotüüpide murdja.
  • Tagasiside esmakülastajatelt ja haridusprogrammides osalejatelt, et oodati vähemat, kui kohapeal kogeti. Muuseumi kaasaegne külastajakeskkond ja püsiekspositsiooni ülesehitus: liikumispuudega inimestel on võimalik majas iseseisvalt liikuda, mitmekeelsed audiogiidid, mitmekülgne näitusetegevus, nõuetekohased hoidlad. Haridusprogrammides kord käinud koolid-lasteaiad tulevad alati tagasi, kuna hindavad programme kõrgelt.
 2. Paindlikkus
  • Nii tavalised, grupikülastajad kui ka haridusprogrammides osalejad hindavad muuseumi ja töötajate paindlikkust ja vastutulemisvõimet.
 3. Inspireeriv ja võimalusi pakkuv ümbritsev keskkond Keila jõesaarel:
  • erinevateks programmideks ja üritusteks võimalusi pakkuv jõepark.
  • keskaegse kindlustatud elamu varemed, mille uurimine annaks väärtuslikku infot nii Keila kui üldse Eesti keskajast.
  • kultuskivi muinasajast,
  • mõisapark 17. sajandist,
  • kahe maailmasõja vahel väljakujundatud jõeäärne puhkeala
 4. Tegus kollektiiv ja muuseumisõbrad, kogukonna kaasamise võimekus.
  • Muuseumis töötavad oma ala professionaalid, kes väikese kollektiivi tingimustes on sageli multifunktsio¬naalsed ja paindlikud erinevate tööülesannete täitmisel. Majas valitseb hea sisekliima ja meeskonnavaim, kõik on väljas ühise asja eest ja tööd tehakse südamega.
  • Küllaltki operatiivne infovahetus, sõbralikkus ja abivalmidus nii kollektiivis sees kui külastajate ja uurijate suhtes.
  • Muuseumisõprade abi suuremate ürituste läbiviimisel ja ühisüritused muuseumisõpradega.
 5. Head suhted ja koostöö Harjumaal tegutsevate muuseumidega ja vabaühendustega.
  • muuseumidevaheline vastastikune nõustamine ja suutlikkus ühisüritusteks.
  • muuseumi juures tegutseb Harjumaa Rahvarõiva Nõuandekoda, mis nõustab inimesi rahvarõivastega seotud küsimustes, toimuvad regulaarsed nõuandelaupäevad.
 6. Filiaali, Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi, mitmekülgne tegevus Paldiskis.
 7. Tahe ja suutlikkus nii kodumaiseks kui rahvusvaheliseks koostööks.
 8. Suutlikkus kasutada tegevuste elluviimisel lisarahastuseks võimalusi.

Meie nõrkused

 1. Muuseumi asukoht Keila linna serval, väljaspool inimeste tavalisi liikumistrajektoore
 2. Ühistranspordiühenduse puudumine muuseumisse Keilas ja Harjumaa otseühenduste puudumine piirkondade vahel. Keilasse ja Paldiskisse pääseb maakonna ida- ja lõunaosast ühistranspordiga ainult läbi Tallinna.
 3. Info muuseumikogu ja raamatukogu teavikute kohta pole veel 100% elektrooniliste andmebaaside kaudu avalikkusele kättesaadav.
 4. Püsinäitus, kuigi kõrgelt hinnatud, avati 2005. aastal ja on praeguseks juba vana.

Keskkonna võimalused

 1. Keskkonnateadlikkuse suurenemine ning huvi suurenemine nii kultuuripärandi kui looduse vastu soodustab jõepargiga seotud programmide ja ürituste läbiviimist, uute koostöövõimaluste loomist ning uute teenuste pakkumist ja külastajate lisandumist muuseumile.
 2. Keskaegse linnuse varemed on potensiaaliga, et neist kujundada turismi tähtobjekt.
 3. Keila linna ja seda ümbritsevate valdade elanike arvu juurdekasv viimastel aastatel annab muuseumile põhjuse pakkuda jätkuvalt tegevusi lastega peredele.
 4. Euroopa Liidu struktuurivahendid võimaldavad läbi viia pärandiga seotud koostöötegevusi.
 5. Turistide (nii sise- kui välisturistide) huvi Tallinnast välja suunduvate lühikeste reiside vastu annab võimaluse pakkuda ühepäevaseid marsruute ja pakette, mis läbivad Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi Paldiskis ja Harjumaa Muuseumi peahoonet Keilas.

Keskkonna ohud

 1. Kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste eelarved ei pruugi võimaldada transporti muuseumikülastusteks ja muuseumi haridusüritustel osalemiseks.
 2. Tallinn Eesti suurima linnana paljude turismiatraktsioonidega tõmbab inimesi linnale keskenduma.
 3. Sessoonsus – Keilas, aga eriti Paldiskis pole välja arendatud palju võimalikke tegevusi talveperioodiks, mistõttu on talvine külastajatehulk (eriti just Ateljeemuuseumis) tunduvalt väiksem (välja arvatud haridusprogrammides).
 4. Jõesaarele planeeritav arendus võib rikkuda keskkonda ja ehitamise ajaks raskendada muuseumile ligipääsu.

EESMÄRGID JA TEGEVUSED

Eesmärk 1

Harjumaa Muuseumi kogu on läbimõeldult täiendatud, dokumenteeritud, hoitud ja kasutatud ning on kättesaadav muuseumide infosüsteemis

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1: Muuseumi kogud on täielikult digitaliseeritud ja kättesaadavad MuIS’is ja/või Digihoidlas 2020. aasta lõpuks.

Mõõdik 2: On tehtud sihipärast kogumistööd Harjumaa rahvuslike tekstiilide teemadel. Kogud on täienenud materjaliga, mis annaks aluse piirkonna rahvarõivastest ülevaate saamiseks.

Mõõdik 3:  On tehtud sihipärast kogumistööd kajastamaks erinevaid kogukondi, kes Harjumaal elavad või on elanud.

Mõõdik 4: Inventuurid on läbi viidud: arheoloogiakogu, kunstikogu ja ajalooline kogu 2018, geoloogiakogu, arhiivkogu ja audio-videokogu 2019

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

Tegevus 1: Museaalide digiteerimine ja kirjeldamine,museaalide andmete ja digikujutiste lisamine muuseumide infosüsteemi (MuIS)

Tegevus 2: Regulaarne museaalide seisundi jälgimine ja vajadusel konserveerimine

Tegevus 3: Alamkogude inventuuride läbiviimine inventuuride kava alusel

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

Uus algatus 1: Sihipärane kogumistöö Harjumaa rahvuslike tekstiilidega

Uus algatus 2: Sihipärane kogumistöö Harjumaa kogukondadega.

Eesmärk 2

Harjumaa Muuseumi teadustöö maakonna pärandi uurimisel ja laiemasse konteksti asetamisel on järjepidev ja selle tulemused on kättesaadavad

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1: Koguteos “Harjumaa Rahvarõivad” on välja antud.

Mõõdik 2: Muuseumi personali sulest on ilmunud vähemalt üks artikkel aastas

Mõõdik 3: Harjumaa Muuseumi toimetised või mõni muu trükis on ilmunud vähemalt kord aastas

Mõõdik 4: Muuseum on oma teadustegevuse tulemusi tutvustanud väljaspool muuseumi

toimuvatel üritustel vähemalt kolmel korral aastas

Mõõdik 5: Muuseum on oma tegevuse ja teadussuundade tutvustamiseks korraldanud

vähemalt ühe konverentsi või seminari aastas

Mõõdik 6: Iga näitusega koos on koostatud kataloog või tutvustav voldik.

Mõõdik 7: Alustatud on Keila keskaegse elamu uurimise ja rekonstrueerimise projekti

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

Tegevus 1: Harjumaa toimetiste ja muude trükiste koostamine.

Tegevus 2: Näituste ja nende kataloogide koostamine.

Tegevus 3: Haridusprogrammide läbi viimine.

Tegevus 4: Õppepäevade, seminaride ja konverentside läbi viimine.

Tegevus 5: Artiklite kirjutamine väljapoole.

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

Uus algatus 1: Harjumaa Rahvarõivaste koguteose koostamine ja välja andmine

Uus algatus 2: Keila linnuse uurimiseks projekti koostamine ja rahastusallikate leidmine

Eesmärk 3

Harjumaa Muuseum ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on tuntud ja tunnustatud kui mitmekülgset haridus- ning loovtegevust pakkuvad ja võimaldavad muuseumid

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1: Igal aastal on läbi viidud suvised linnalaagrid, leivanädal, vähemalt neli rahvakalendri tähtpäevade programmi, õuesõppetunnid kokku vähemalt kahe nädala jooksul kevadel ja sügisel, loovusring ateljeemuuseumis vähemalt üks kord kuus

Mõõdik 2: Ajutiste omanäituste juurde on välja töötatud ja pakutud vähemalt üks muuseumitund

lastele või vähemalt üks teemapäev

Mõõdik 3: Muuseumi õppeklassis toimub aastas vähemalt 2 ajaloo või käsitööga seotud kursust, alates 2019.

Mõõdik 4: Läbi on viidud Muuseumiöö, Keila Päeva ja Paldiski linna päeva programmid ning Harjumaa Muuseumi sünnipäeva ning Amandus Adamsoni sünniaastapäeva tähistamine

Mõõdik 5: Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis on läbi viidud vähemalt üks professionaalse kunsti üritus või koostööprojekt kultuuri- või haridusasutusega iga kolme aasta kohta.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

Tegevus 1: Lastele ja noortele suunatud iga-aastaste tegevuste läbiviimine: suvine linnalaager

Keilas ja Paldiskis, rahvakalendri tähtpäevade programmid, leivanädal, ajutiste näituste

muuseumitunnid, õuesõppe tunnid, loovusring ja muuseumitunnid ateljeemuuseumis.

Tegevus 2: Traditsiooniliste kogupereürituste läbiviimine: Harjumaa Muuseumi sünnipäev, Muuseumiöö, Amandus Adamsoni sünniaastapäeva tähistamine ateljeemuuseumis.

Tegevus 3: Osalemine koahelikel suurematel üritustel nagu näiteks Keila Päeva programm ja Paldiski linna päeva programm.

Tegevus 4: Professionaalse kunsti ürituste läbiviimine Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis

Tegevus 5: Muuseumi sünnipäeva tähistamine iga aasta, juubeliaastal suuremalt

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

Uus algatus 1: Muuseumi juures õppeklassi avamine, kus toimuvad erinevad ajaloo ja pärandtehnoloogiatega seotud kursused, s.h. Harjumaa rahvariiete valmistamise kursused.

Uus algatus 2: Koostööprojektide loomine ja teostamine Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi ning kultuuri- ja haridusasutuste vahel

Eesmärk 4

Harjumaa Muuseum ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on Harjumaa

kultuuripärandit vahendavad külastajasõbralikud muuseumid

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1: Muuseumi veebileht on kättesaadav vähemalt kolmes keeles 2018

Mõõdik 2: Ateljeemuuseumi uus veebileht on valminud 2018

Mõõdik 3: Harjumaa Muuseumi, Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi ja Harjumaa kultuuripärandit tutvustavad materjalid on koostatud.

Mõõdik 4: Välja on antud vähemalt üks uus toode aastas.

Mõõdik 5: Muuseumi on igal aastal tutvustatud messidel ja suurüritustel

Mõõdik 6: Avatud on uus püsinäitus 2019

Mõõdik 7: Muuseumi esimese korruse külastajate ala uus ruumilahendus on välja töötatud

ning kasutusele võetud 2019

Mõõdik 8: Harjumaa Muuseumi piknikualale Keila jõesaarel on rajatud välilava ja katusealune 2018-2020, koostöös Keila Lions klubiga

Mõõdik 9: Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi aiast on kujundatud puhkeala ja rajatud välikohviku võimalus

Mõõdik 10: Regulaarselt toimuvad matkad Paldiskis ja Pakri poolsaarel Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi eestvedamisel

Mõõdik 11: Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis toimuvad kunstikursused

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

Tegevus 1: Muuseumi veebilehe ja külastajainfo ning muuseumi trükistena

ilmunud infomaterjalide kättesaadavaks tegemine ka inglise ja vene keeles

Tegevus 2: Ateljeemuuseumi uue veebilehe loomine

Tegevus 3: Harjumaa Muuseumi, Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi ning Harjumaa kultuuripärandit tutvustavate infomaterjalide koostamine ning levitamine

Tegevus 4: Ekskursioonide läbiviimine nii näitustel kui looduses

Tegevus 5: Reisikorraldajatele infopäevade läbiviimine muuseumi ja ateljeemuuseumi ning

neid läbivate pärandturismi marsruutide tutvustamiseks

Tegevus 6: Uute meenete väljatöötamine

Tegevus 7: Kunstikursuse korraldamine Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

Uus algatus 1: Uue püsinäituse avamine 2019

Uus algatus 2: Harjumaa Muuseumi Keila jõesaarel asuvale piknikualale välilava ja katusealuse rajamine 2020, koostöös Keila Lions klubiga

Uus algatus 3: Muuseumi esimese korruse külastajate ala uue ruumilahenduse väljatöötamine

ning teostamine 2019

Uus algatus 4:  Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi aiale aiakujundusprojekti koostamine ja teostamine

Uus algatus 5: Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumisse suvise aiakohviku loomine

Uus algatus 6: Matkade korraldamine Paldiskis ja Pakri poolsaarel Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumist

 

Eesmärk 5

Harjumaa Muuseumi eestvedamisel on süvenenud koostöö kogukonna ning teiste muuseumite ja kultuuriasutustega Harjumaa kultuuripärandi heaks

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1: Muuseumi omanäitusi on koostatud koos kogukonnaga

Mõõdik 2: Harjumaa Muuseum on partner vähemalt ühes rahvusvahelises koostööprojektis

Mõõdik 3: Kolme aasta jooksul on vähemalt 1 vahenäitustest koostatud koostöös mõne teise (Harjumaa) muuseumiga.

Mõõdik 4: Harjumaa kodu-uurijatele on loodud võimalused uurimistöö tegemiseks ja vajadusel nõustatakse neid.

Mõõdik 5: Koostöös ülikoolidega on välja antud “Harjumaa uurimuste” erinumber tudengitöödest Harjumaa kultuuripärandist

Mõõdik 6: Koostatud on projekt Keila keskaegse elamu uurimiseks, koostöös Muinsuskaitseametiga ja vastava ala ekspertidega

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

Tegevus 1: Harjumaa kogusid ja kultuuripärandit tutvustavate näituste koostamine koostöös

partneritega, rõhuga pärandi väärtustamisel ja selle esiletoomine tänase elu ühe osana

Tegevus 2: Harjumaa kodu-uurijate nõustamine ja nende tegevusele kaasaaitamine

Tegevus 3: Harjumaa pärandkultuuriga seotud teabepäevade korraldamine

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

Uus algatus 1: koostöös Muinsukaitseameti ja teiste ekspertidega on välja töötatud projekt Keila keskaegse elamu uurimiseks ja rekonstrueerimiseks

Uus algatus 2: “Harjumaa uurimuste” tudengitööde erinumbri väljaandmine koostöös ülikoolidega

ORGANISATSIOONI ARENDAMISE EESMÄRK

Harjumaa Muuseumi arendamise eesmärk on olla Harjumaa pärandkultuuri uurimise, säilitamise ja edasi andmise keskus – koondada enda juurde võimalikult palju valdkonnaga tegelevaid spetsialiste, algatada projekte ja osaleda suuremates projektides, välja anda Harjumaa pärandkultuuriga seotud trükiseid, korralda pärandkultuuriga seotud kursuseid, pakkuda abivalmis ja profesionaalset uurimispaika, pakkuda (pärand)kultuuriga seotud vaba aja veetmise võimalusi.

Eesmärgi saavutamist mõõtvad andmed:

Mõõdik 1: Iga aasta on välja antud vähemalt 1 Harjumaa pärandkultuuriga seotud trükis

Mõõdik 2: Iga aasta (alates 2019) on korraldatud vähemalt 2 pärandkultuuriga seotud kursust

Mõõdik 3: Kolme aasta jooksul on läbi viidud vähemalt üks kogumisprojekt, 5 aasta jooksul teadusprojekt (üksi või koostööprojektidena)

Mõõdik 4: Sobivate koolituste olemasolul on iga töötaja osalenud vähemalt ühel koolitusel aastal, et tõsta oma kvalifikatsiooni

Mõõdik 5: Töötajad on osalenud ühisüritustel või õppereisidel vähemalt kord kvartalis

Mõõdik 6: Näituste ja ürituste korraldamisse on kaasatud kogukond ja muud vabatahtlikud

Mõõdik 7: Muuseumi piknikuplatsil on valminud tingimused vabaõhuürituste korraldamiseks ja üritused toimuvad

Mõõdik 8: Muuseumi sünnipäevaüritus on muutunud piirkonnas oluliseks kogupereürituseks

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:

Tegevus 1: Trükiste koostamine ja välja andmine

Tegevus 2: Kogumis- ja teadusprojektide kavandamine, teostamine ja kokkuvõtete tegevmine vastavalt kogumispõhimõtetele ja uurimisvõimekusele

Tegevus 3: Projektide ja kursuste läbi viimiseks lisarahastuse leidmine

Tegevus 4: Töötajatele erialastel koolitustel osalemise võimaldamine

Tegevus 5: Töötajate, muuseumisõprade ja maakonnas tegutsevate muuseumide ühisürituste

läbiviimine ning muuseumide ühisüritustel osalemine

Tegevus 6: Õppereiside läbiviimine kogemuste vahetamiseks

Tegevus 7: Vabatahtlike kaasamine suvelaagrite, Keila Päeva ja Paldiski linna päeva,

muuseumiöö ning teiste suuremate ürituste läbiviimisse

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused:

Uus algatus 1: Muuseumisse õppeklassi rajamine ja seal pärandkultuuriga seotud kursuste korraldamine

Uus algatus 2: Koostöös Keila Lions klubiga Muuseumi piknikuplatsile vabaõhulava ja katusealuse rajamine

Uus algatus 3: Vabaõhulaval kontsertite korraldamine

Uus algatus 4: Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi aeda puhkeala rajamine

Uus algatus 5: Muuseumi sünnipäevaürituse korraldamine iga aasta