Põhimäärus

 

Kultuuriministri 04.02.2008
määrus nr 16
Muudetud kultuuriministri 18.06.2010
käskkirjaga nr 18,
8.06.2012 käskkirjaga nr 1.1-2/6

https://www.riigiteataja.ee/akt/115062012017

Harjumaa Muuseumi põhimäärus

Määrus kehtestatakse “Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja “Muuseumiseaduse” § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Harjumaa Muuseum

(1) Harjumaa Muuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus.

(2) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(3) Muuseumil on oma nimega pitsat, oma eelarve ning kehtiva seadusandlusega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2. Muuseumi asukoht

Muuseum asub Keilas. Muuseumi postiaadress on Linnuse 9, Keila 76608, Harju maakond. Muuseumi struktuuriüksuse, mis ei paikne muuseumi aadressil, asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk
TEGEVUS JA ÜLESANDED

§ 3. Muuseumi põhiülesanne

(1) Muuseumi põhiülesanne on ajaloolise Harjumaa ajaloo ja kultuuripärandi ning nendega seotud materjalide uurimine, kogumine ja säilitamine ning avalikkusele tutvustamine.

(2) Põhiülesande täitmiseks muuseum:
1) uurib, kogub, säilitab ja süstematiseerib teaduslikult maakonna ajalugu ja tänapäeva kajastavaid materjale;
2) täiendab oma kogusid süstemaatiliselt ning võib oma kogusid täiendada ostude ja annetuste teel;
3) teeb teaduslikku uurimistööd;
4) esitleb püsiekspositsiooni ning koostab ja vahendab ajutisi näitusi;
5) korraldab seminare, konverentse, konkursse, avalikke loenguid ja üritusi, kaasates oma tegevusse erinevaid rahvusrühmi;
6) viib läbi muuseumipedagoogilist tööd ning koostab õppematerjale;
7) koostab ja avaldab publikatsioone ning korraldab trükiste koostamist ja väljaandmist;
8) annab konsultatsioone maakonna ajalooga ja kultuuripärandiga seotud materjalide kohta;
9) teeb koostööd teiste asutustega, organisatsioonidega, institutsioonidega, ettevõtetega ja üksikisikutega nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil;
10) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikisikuid vastavalt kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
11) nõustab museoloogilistes ja kultuuripärandi alastes küsimustes muuseume, kohalikke omavalitsusüksusi, riigiasutusi ning teisi juriidilisi ja füüsilisi isikuid;
12) täidab teisi ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega või kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

(3) Muuseum koostab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga, teadus-, kogumis-, säilitus- ja näitusepoliitika ning muu tegevuse plaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest, kooskõlastab need enne kinnitamist Eesti Rahva Muuseumiga ning esitab Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

(4) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4. Muuseumi kogud

(1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

(2) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt Muuseumiseadusele.

(3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab peavarahoidja ning kinnitab direktor. Muuseumikogu täiendamine lähtub muuseumi kogumispoliitikast.

(4) Muuseumikogu täiendamine toimub kogude täiendamise komisjoni otsusega. Kogude täiendamise komisjon moodustatakse direktori käskkirjaga.

(5) Muuseumil on õigus korraldada arheoloogilisi välitöid, teha uuringuid, ekspertiise ja konserveerida mälestisi muinsuskaitseseaduses ettenähtud korras.

(6) Muuseum osaleb vastavalt võimalustele miljööväärtuslike alade ja kultuurmaastike seires, Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu koostamises ja kultuuripärandi inventeerimisel ning teeb Muinsuskaitseametile ettepanekuid kultuuriväärtusega asjade mälestisteks tunnistamiseks.

3. peatükk
JUHTIMINE

§ 5. Direktor

Muuseumi juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§ 6. Direktori ülesanded

(1) Direktor:
1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
2) esitab kultuuriministrile kinnitamiseks muuseumi koosseisu ja ametikohtade arvu;
3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega ning võib ametikohtade täitmiseks välja kuulutada konkursi;
4) määrab töötajate tööjaotuse, töötasud, lisatasud ja preemiad ning kinnitab ametijuhendid;
5) esindab muuseumi, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
6) käsutab kooskõlas õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
7) annab välja käskkirju ja volikirju;
8) kinnitab õigusaktidega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ning teised muuseumi sisesed eeskirjad, kinnitab piletite ning muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad;
9) kinnitab muuseumi lahtiolekuajad kooskõlastatult Eesti Rahva Muuseumiga;
10) hoiab muuseumi pitsatit ja määrab kindlaks selle kasutamise korra;
11) esitab muuseumi finants- ja tegevusanalüüsi teostamiseks Eesti Rahva Muuseumile vajalikke andmeid eelarvevahendite kasutamise, palgafondi, personali töötasumäärade, investeeringute, varade jm näitajate kohta;
12) täidab teisi seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga talle pandud ülesandeid.

(2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud muuseumitöötaja.

§ 7. Majandusjuhataja

Kehtetu alates 18.06.2012

§ 8. Peavarahoidja

Peavarahoidja:
1) korraldab muuseumi kogude täiendamist, hoidmist ja säilitamist;
2) vormistab kultuuriministri määrusest ja muuseumi kogude korraldamise eeskirjast lähtudes kogude ülddokumentatsiooni;
3) korraldab ja viib läbi muuseumi kogude regulaarseid inventuure;
4) korraldab museaalide andmete sisestamist elektroonilisse andmebaasi.

4. peatükk
STRUKTUUR

§ 9. Muuseumi struktuuriüksus

Muuseumi struktuuriüksus on Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum, mille põhiülesanne on tutvustada kujur Amandus Adamsoni elu ja loomingut Paldiskis ning luua tingimusi ja pakkuda võimalusi tegelemiseks kujutava ja tarbekunstiga.

§ 10. Muuseumi nõukoda

(1) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks ning muuseumi tegevusele hinnangute andmiseks moodustatakse muuseumi nõukoda (edaspidi nõukoda).

(2) Nõukojal on 5-7 liiget.

(3) Nõukotta kuuluvad Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, kohaliku omavalitsusüksuse ja kultuuri- ning majandusvaldkonna esindajad.

(4) Nõukoja koosseisu ja pädevuse kinnitab kultuuriminister direktori ettepanekul.

(5) Muuseumil võib olla teadusnõukoda.

(6) Teadusnõukoda teeb ettepanekuid ja annab soovitusi muuseumi teadustöö põhisuundade kavandamiseks ning annab hinnanguid muuseumi teadustööle.

(7) Teadusnõukoda koosseisu ja pädevuse kinnitab direktor.

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§ 11. Vara ja finantseerimine

(1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub “Riigivaraseaduses” või selle alusel kehtestatud korras.

(2) Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ning muudest laekumistest.

(3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 12. Aruandlus ja kontroll

(1) Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

(2) Muuseumi finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 13. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.